YAZIM KURALLARI

 • Kongreye gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Bildiri metni Türkçe hazırlanmalıdır.
 • Katılımcıların çalışmalarını tek dosya halinde ilk sayfası “kapak sayfası” ve ikinci sayfadan itibaren “yazın” olacak şekilde  hazırlamaları gerekmektedir.
 • Kapak sayfası , bildirinin başlığını, tüm yazarların isimlerini, bulundukları kurumu, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir.
 • Yazın  ise bildiri başlığını, en fazla 200 kelimelik özeti, en fazla 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeleri, bildiri metnini, ekleri, notları, referansları, tüm tablo ve şekilleri içermelidir. Yazarların isimleri sadece kapak sayfası dosyasında yer almalıdır. Yazın dosyasında, yazarı tanımlayan isim ya da kurum bilgileri gibi bilgiler yer almamalıdır.
 • Bildiriler A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman cheap football tops yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve soldan 4 cm, alt-üst 3 cm, sağdan 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri başlığı 14 punto ve koyu (bold) olmalıdır.
 • Bildiri tam metni tablo, şekil ve kaynakçalar dâhil 20 sayfayı aşmamalıdır.
 • Bildiri tam metni ve içeriği hazırlanırken, bildiri sunulan alandaki ulusal/uluslararası akademik yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Metnin içinde geçen alıntıların kaynakları parantez içinde (yazar soyadı, basım yılı, sayfa numarası, (Örneğin: Aktan, 2010: 22) formatında belirtilmelidir. Eğer yazardan metnin içinde söz edilirse, parantezin içinde yalnızca yıl (2010) belirtilmelidir. Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise yayın yılının Cheap Barcelona football shirts yanına (a, b) seklinde belirtilmelidir.
 • Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa, alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmelidir. Tırnak konmadığı takdirde, özetlemek ya da yazarın fikrini ifade etmek için, yazar kendi sözcüklerini/ifadelerini kullanmalı ve kaynağı yine belirtmelidir.
 • Şekil ve Grafiklerin alt kısımlarında kaynakçası APA formatında belirtilecektir.

Örneğin:

Şekil-1. Marka Kimliği ve Marka İmajı (Uztuğ, 2003: 44).

 • Metin içindeki başlıklara numara veya harf verilmemelidir. Metin içi vurgular tırnak içinde verilmelidir.
 • Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve cheap football shirts fotoğraflar “Şekil” olarak, çizelgeler ise “Tablo” olarak isimlendirilmelidir.
 • Tablo başlıkları üstte, şekil başlıkları ise altta yer almalıdır.
 • Bildiri tam metni içinde atıf yapılan eserlerin ayrıntılı künyesi, bildiri sonunda yazılacak kaynakçada eksiksiz olarak verilmelidir. Kaynak gösterirken kitap ismi bold, makale adları ise “tırnak içine” ve italik karakterlerle yazılmalıdır. Makale ve dergilerde sayfa aralıkları belirtilmelidir.

KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI

 1. KİTAPLAR: Yazar soyadı, adı (Basım yılı). Eser Adı, Yayım Yeri: Yayımcı.

Tek yazarlı kitaplar için;

 • BAKAN, Ömer (2005), Kurumsal İmaj, Konya: Tablet Yayınları.

İki ve ikiden fazla yazarlı kitaplar için;

 • AKTAN, Coşkun Can; ŞEN, Hüseyin (1999) Globalleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye, Ankara: Tosyöv Yayınları.

Kitaplarda yazılan bölümler için;

 • ATABEK, Ümit (2005), “İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar”, Editör: Sevda Alankuş, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2. Baskı.
 1. SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN Cheap Manchester United football shirts MAKALELER: Yazar soyadı, adı. (Basım Yılı). “Makale Başlığı.”, Süreli Yayının Adı, cilt numarası (yıl), sayı numarası: sayfa aralığı.

Tek yazarlı makaleler için;

 • BLOMBA, Anna (2009), “Corporate Identity Manifested Through Historical References”, Corporate Communications: An International Journal, Cilt: 14, Sayı: 4,  ss. 404-419.

İki ve ikiden fazla yazarlı makaleler için;

 • VURAL Z. Beril Akıncı; BAKIR Uğur (2007), “Distopyan Perspektiften Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnsanlığın Geleceği”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 5-21.
 1. TEZ VEYA YAYIMLANMAMIŞ ÇALIŞMALAR: Yazar soyadı, adı (Basım yılı). Tez Adı, Tezin Kabul Edildiği Enstitü, Anabilim Dalı, Şehir, Yıl.
 • KARTAN, Nesrin (2007), İntranetin cheap football kits Örgütsel İletişime Etkileri Ve İntranetin Bir Alt Sistemi Olarak Datashare Teknoloji Sti. Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 1. İNTERNET ALINTILARI: Yazar soyadı, adı, “Makale Başlığı.”, (Yayının Yılı Bold) İnternet Adresi, Erişim Tarihi.

Yazarı belli olan alıntılar için;

Yazarı belli olmayan alıntılar için;

Hiçbir bilgisi belli olmayan internet adresleri:

 

cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap france football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap real madrid football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |